" เราฝึกคนให้พร้อมเป็นผู้นำในทุกโอกาส "

" WE TRAIN THE MAN TO BE THE GOOD LEADER IN ANYTIME. "

ประวัติ

 

ประวัติโรงเรียนนายสิบทหารบก
๑. ที่ตั้ง รร.นส.ทบ. :  ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
๒. ประวัติความเป็นมา : เมื่อปี พ.ศ.๒๔๒๔  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงเรียนสำหรับให้การศึกษาแก่ผู้ที่จะเป็นนายร้อย นายสิบ ขึ้นในกรมมหาดเล็ก โดยโรงเรียนทั้งสองแห่งต่างแยกกันดำเนินการ  จนกระทั่ง ปี พ.ศ. ๒๔๓๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริว่าการแยกกันดำเนินการทำให้ขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมโรงเรียนทั้งสองแห่งเข้าด้วยกัน เรียกว่า “โรงเรียนทหารสราญรมย์”  และได้ตราข้อบังคับสำหรับโรงเรียนขึ้นเรียกว่า “บัญญัติโรงเรียนทหารสราญรมย์” ข้อบังคับฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดวิชาชีพทหารขึ้นในสังคมไทย และวางรากฐานทางการทหารไว้อย่างมั่นคง

นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนนายสิบ ได้มีการพัฒนาปรับปรุง และปิดอัตรารวมทั้งยุบเลิกหลายครั้ง  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและการทหารของประเทศ  ต่อมาเมื่อวันที่  ๒๓ มิ.ย. ๒๕๑๐  กองทัพบกได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนนายสิบทหารบกขึ้นอีกครั้ง  โดยให้ขึ้นการบังคับบัญชาต่อ  กรมยุทธศึกษาทหารบก มีที่ตั้งปกติ  ณ  ค่ายธนะรัชต์  โรงเรียนนายสิบทหารบก จึงยึดถือวันที่  ๒๓ มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันสถาปนาของหน่วย ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา      สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรนับตั้งแต่การสถาปนาหน่วยขึ้นมานั้นสรุปได้ดังนี้.-

          ปี  ๒๕๑๑   เปิดหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนนายสิบทหารบก เป็นหลักสูตร ๒ ปี โดยศึกษารวมกันที่โรงเรียนนายสิบทหารบก  ในชั้นปีที่ ๑ และแยกศึกษา  ณ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ ในชั้นปีที่ ๒

          ปี ๒๕๒๕ กองทัพบก ได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายสิบทหารบก  เป็นหลักสูตร ๑ ปี

ศึกษาเฉพาะเหล่าทหารราบ  สำหรับเหล่าทหารอื่น โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ  เป็นผู้ดำเนินการจัดการฝึกศึกษาของแต่ละเหล่าเอง  

          ปี ๒๕๓๐ โรงเรียนนายสิบทหารบก ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๐

          ปี ๒๕๓๓  กองทัพบก  ได้ปิดการบรรจุกำลังพลโรงเรียนนายสิบทหารบก และแปรสภาพเป็นหน่วยฝึกกำลังพลสำรองกองทัพบก

          ปี ๒๕๓๙  กองทัพบก  กำหนดให้เปิดหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกอีกครั้ง เป็นหลักสูตร ๒ ปี โดยศึกษารวมกันในชั้นปีที่ ๑  ณ  โรงเรียนนายสิบทหารบก และแยกศึกษา  ณ  โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ ในชั้นปีที่ ๒   

          ต่อมาในปี  ๒๕๔๕  กองทัพบก  ได้ปรับปรุงหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก เป็นหลักสูตร ๑ ปี

โดยศึกษา  ณ  โรงเรียนนายสิบทหารบก ๑๐ เดือน และศึกษา  ณ  โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ  ๒ เดือน 

          ปี  ๒๕๕๐   ได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษานักเรียนสิบทหารบก  ศึกษา  ณ  โรงเรียนนายสิบทหารบก  จำนวน ๖ เดือน  และศึกษา ณ  รร.เหล่าสายวิทยาการ  จำนวน  ๖  เดือน   โดยแบ่งนักเรียนนายสิบ

เข้ารับการศึกษา  จำนวน  ๒  ผลัด