"เราคือ หัวใจของกองทัพบก   เราฝึกคนให้เป็นผู้นำ และเป็นผู้ตามที่ดี "

" WE ARE THE HEART OF THE ROYAL THAI ARMY    WE TRAIN NCO STUDENTS TO BE THE BEST LEADERS AND THE BEST FOLLOWERS "

อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี

ทหารแห่งแผ่นดิน

ข้าของแผ่นดิน ตอน รร.นส.ทบ.

เข้าสู่ระบบ

บ้านคุณภาพ รร.นส.ทบ.

 

E-Book โรงเรียนนายสิบทหารบก

 

ขั้นตอนการเปิดใช้งาน E-Book โรงเรียนนายสิบทหารบก
1.

ให้ดำเนินการ ดาวน์โหลด โปรแกรม FlipViewer  คลิก และติดตั้งโปรแกรม

 

2. ทำการคัดลอก URL   E-Book ที่ต้องการอ่าน
3. เปิดโปรแกรม FlipViewer และทำการวาง URL ของ E-Book ที่ต้องการอ่าน ไว้ที่ช่อง address และ Enter เพื่อทำการเปิด

 

 

 

  E-BooK โรงเรียนนายสิบทหารบก  
E-Book โรงเรียนนายสิบทหารบก
http://www.nco-rta.com/nco/E-book/ASEAN.opf http://www.nco-rta.com/nco/E-book/e54.opf

http://www.nco-rta.com/nco/E-book/Handbook55.opf

 

http://www.nco-rta.com/nco/E-book/Bookswot.opf  

http://www.nco-rta.com/nco/E-book/Bookp.opf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

  

กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2557

รายละเอียด คลิก 

   
โรงเรียนนายสิบทหารบก มีความภาคภูมิใจ และขอชมเชยผู้ประเมินภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ทั้ง3ท่าน ประกอบด้วย พลตรีหญิง ดร.อรนันท์ หาญยุทธ ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ และ พลตำรวจตรี คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย ซึ่งเป็นผุ้เชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถในการประเมิน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนนายสิบทหารบก สำหรับผลการประเมิน โรงเรียนนายสิบทหารบกขอน้อมรับไว้แก้ไขต่อไป และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
   
นนส.ทบ.รุ่นที่ 17(2/56) จะดำเนินการเลือกเหล่าทหารในวันที่ 28 เม.ย.57 และส่งตัวเข้ารับการฝึกศึกษาใน รร.เหล่าสายวิทยาการ ในวันที่ 30 เม.ย.57
   

นนส.ทบ.รุ่นที่ 17(2/56) ทำการฝึกภาคสนาม ห้วงวันที่ 22 มี.ค. - 10 เม.ย. 57

   

รร.นส.ทบ.รับการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ห้วงวันที่ 1-2 เม.ย.57 ณ รร.นส.ทบ. 

   
รร.นส.ทบ.จะจัดพิธีเปิดการฝึกภาคสนามและตรวจสภาพความพร้อม นนส.ทบ. รุ่นที่ 17(2/56) ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 28 มี.ค. 57 ณ รร.นส.ทบ.
   

รร.นส.ทบ.จะดำเนินการสอบวัดผลการศึกษา นนส.ทบ.รุ่นที่ 17(2/56)ห้วงวันที่ 19-21 มี.ค.57 

   

นนส.ทบ.รุ่นที่ 17(2/56) จะรับฟังการบรรยายเรื่องหลักการและเทคนิคการยิงปืนโดย

พ.ท.ชิน มามาตร ระหว่างวันที่ 12-14 มี.ค.57 ณ อาคารอเนกประสงค์ รร.นส.ทบ.

 

   

รร.นส.ทบ. ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายดอกจัน เครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา และเข็ม รร.นส.ทบ.ให้กับ นนส.ทบ.รุ่นที่ 17 (2/56) ในวันที่ 13 มี.ค.57  ณ สนามกลาง รร.นส.ทบ.

   
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและคณะผู้บังคับบัญชา ในสายงานการศึกษาจะเดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายสิบทหารบก เมื่อวันพุธที่ 12 มี.ค.57
   
รร.นส.ทบ. ทำการทดสอบผู้นำหน่วย 10 สถานี ณ สนามทดสอบผู้นำหน่วย ศูนย์การทหารราบ และ ยิงปืนด้วยกระสุนจริง ณ สนามยิงปืน 1,000 นิ้ว ที่2 ศูนย์การทหารราบ ให้กับ นนส.ทบ.รุ่นที่ 17(2/56) เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 57 
   
รร.นส.ทบ. รับการประเมินคุณภาพภายในโดยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ห้วงวันที่ 5-7 มี.ค. 57 
   
กรมยุทธศึกษาทหารบกเปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2557 รายละเอียด คลิก
   

นนส.ทบ.รุ่นที่ 17(2/56) จะเดินทางไปทัศนศึกษาอนุสาวรีย์วีรชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 15-16 ก.พ.57  และ ทัศนศึกษา

วัดใหญ่ชัยมงคล อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่ 22 ก.พ.57 

   

นนส.ทบ. รุ่นที่ 17(2/56) ทดสอบร่างกาย วิ่งระยะทาง 5 ไมล์ (ประมาณ 8 กิโลเมตร) เมื่อวันที่ 21 ก.พ.57

   

นนส.ทบ. รุ่นที่ 17(2/56) จะรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องอุดมการณ์ทหาร การเป็นทหารอาชีพ และการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ โดย พลโท สมหมาย วงษ์มาก ในวันที่ 4 ก.พ.57

ณ หอประชุมศูนย์การทหารราบ 

   

รร.นส.ทบ. ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์และปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภายในชุมชนบ้านพัก รร.นส.ทบ. ณ ศาลาร่วมบุญ สวนน้ำบ้านพัก รร.นส.ทบ. ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ม.ค.57 เวลา 19.00-20.00 นาฬิกา

   

กรมนักเรียน โรงเรียนนายสิบทหารบกจะทำการทดสอบวิ่งระยะ 800 เมตรประกอบเครื่องสนาม

ให้กับนักเรียนนายสิบทหารบกรุ่นที่ 17(2/56) ณ สนามบิน ศูนย์การทหารราบ

ในวันที่ 13 ธ.ค. 56 และวันที่ 10 ม.ค. 57 

   
โรงเรียนนายสิบทหารบก ได้จัดงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2556 ผลัดที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2557 เวลา 08.00-12.00 นาฬิกา ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนนายสิบทหารบก ประกอบด้วยการแสดงของทหารใหม่ จำนวน 4 รายการ คือ 1.การแสดงการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและอาวุธ  2. การแสดงแม่ไม้มวยไทย  3.การแสดงการยิงปืนโดยฉับพลัน 4.การแสดงแฟนซีไมเนอร์
   
นักเรียนนายสิบทหารบกรุ่นที่ 17 (2/56) จะลาพักเพื่อกลับไปเยี่ยมญาติที่ภูมิลำเนาเดิมหลังจากจบการฝึกภาคเบื้องต้นแล้ว ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 26 ธ.ค. 56 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 ม.ค. 57 
   
ทหารใหม่โรงเรียนนายสิบทหารบก รุ่นปี 2556 ผลัดที่ 2 จะเดินทางไกลและพักแรมในสนาม ระหว่างวันที่ 26-27 ธ.ค. 56 
 
   
นักเรียนนายสิบทหารบกรุ่นที่ 17 (2/56) ทำการฝึกเดินทางไกลและพักแรมในสนาม ระหว่างวันที่ 23-25 ธ.ค. 56 
   
นักเรียนนายสิบทหารบกรุ่นที่ 17 (2/56) ทำการฝึกการลอดใต้กระสุนวิถี เมื่อวันที่ 21-22ธ.ค.56 ณ สนามฝึกลอดใต้กระสุนวิถี ศูนย์การทหารราบ 
   

กองบริการโรงเรียนนายสิบทหารบก ได้นำทหารใหม่รุ่นปี 2556 ผลัดที่ 2 จำนวน 259 นาย

ไปทัศนศึกษานอกหน่วย และจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากการฝึก

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 56 ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพันธ์ อ.หัวหินจ.ประจวบคีรีขันธ์ 

   
  โรงเรียนนายสิบทหารบก ได้จัดการอบรมให้ความรู้ครูฝึก นนส.ทบ. เรื่องการบาดเจ็บจากความร้อน เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 56 ณ โรงภาพยนตร์ รร.นส.ทบ . 
   
โรงเรียนนายสิบทหารบกประกาศผลการประเมินผู้บริหารเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ครั้งที่2 
   

โรงเรียนนายสิบทหารบก ได้จัดพิธีเปิดการศึกษา และ พิธีไหว้ครู หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 17(2/56) ประจำปีการศึกษา 2556  พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 17(2/56) ประจำปีการศึกษา 2556 และทหารใหม่ ผลัดที่ 2/56 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2556 ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก 

   
โรงเรียนนายสิบทหารบก จะจัดพิธีไหว้พระสวดมนต์ ลงนามถวายพระพร และปฎิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธ.ค.2556 ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก
   
โรงเรียนนายสิบทหารบก จะจัดกิจกรรมปลูกป่า ครอบครัวต้นไม้น้อมเกล้า ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ สนามฟุตบอลบ้านพัก รร.นส.ทบ.
   

โรงเรียนนายสิบทหารบกจะรับรายงานตัวและทำหนังสือสัญญาเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบกรุ่นที่ 17 (2/56) จำนวน 911 นายโดยในวันที่ 1พ.ย.56 รับรายงานตัวพลเรือนจำนวน 547 นาย และในวันที่ 2พ.ย.56  รับรายงานตัวทหารกองประจำการ จำนวน 364 นาย ผู้มีความสามารถด้านกีฬา กรีฑา ฟุตบอล วอลเลย์บอล และ ตะกร้อ ให้นำอุปกรณ์กีฬาตามความสามารถของตนมาในวันรับรายงานตัวด้วย

   
การประเมินผู้บริหารในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 ส.ค. - 5 ก.ย. 56 ตรวจสอบรายชื่อพร้อมเข้าสู่แบบสอบถาม คลิกที่นี้
   
ข้อมูลแนะนำโรงเรียนนายสิบทหารบก
   
ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมของโรงเรียนนายสิบทหารบกผ่านทางเฟสบุ๊ค โดยกดไลค์ได้ที่เฟสบุ๊คโรงเรียนนายสิบทหารบกในคอลัมภ์ด้านซ้ายมือหน้าเว็บไซต์ หรือ คลิกที่นี่
   

 

 

 

 

พันเอก ดร.สัญญา  จันทร์สงวน

ผู้บังคับการโรงเรียนนายสิบทหารบก

"ผมมองว่า

ณ จุดเริ่มต้น เขาคือ นายทหารประทวนหลักของกองทัพบก และจักต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตร ที่ดีของกองทัพบก ต่อไปในอนาคต"

"COMMANDANT  VISION

AT BEGINNING POINT , THEY ARE MAIN NON COMMISSIONED OFFICERS OF THE ROYAL THAI ARMY  AND WILL BE GOOD COMMISSIONED OFFICERS OF THE ROYAL THAI ARMY IN THE FUTURE."

 

นโยบายคุณภาพ

1. ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

2. ให้ความสำคัญกับกำลังพลภายใน และภายนอกหน่วยงานทุกระดับ

3. ปลูกจิตสำนึกสร้างค่านิยมร่วมในอุดมการณ์ทางทหาร เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

4. พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านงานในตำแหน่งหน้าที่งานของตนเองให้มีคุณภาพ และเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เป็นทหารมืออาชีพทั้งนักรบ นักพัฒนาและนักวิชาการ

5. เน้นการทำงานให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก

6. ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง

7. ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงาน

8. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ประชาคมอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Today722
Yesterday740
Week2709
Month16288
All179289

Currently are 15 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions