" เราฝึกคนให้พร้อมเป็นผู้นำในทุกโอกาส "

" WE TRAIN THE MAN TO BE THE GOOD LEADER IN ANYTIME. "

อดีตผู้บังคับบัญชา

 

รายนามผู้บังคับการโรงเรียนนายสิบทหารบก

 


ยศ ชื่อ   นามสกุล ตั้งแต่ปี พ.ศ.

พ.อ.

พ.อ.

พ.อ.

พ.อ.

พ.อ.

พ.อ.

พ.อ.

พ.อ.

พ.อ.

พ.อ.

พ.อ.

พ.อ.

พลตรี

 

สนาน

เสริม 

รณรงค์

ประพันธ์

ทวนทอง     

ชรัส             

โตมร

ศุภฤกษ์       

สูตร             

ยุทธนา         

นพดล          

ดร.สัญญา   

ดร.สัญญา   

 

 

คงพันธ์

คงสุวรรณ      

เทพหัสดิน

บุตรกินรี      

ศรีเพชร        

เข็มทอง       

กิตติโสภณ    

ไม้แก้ว     

จรูญชาติ   

ปานมุข    

ยิ้มถนอม      

จันทร์สงวน  

จันทร์สงวน    

 

พ.ศ.2510 - 2516

พ.ศ.2516 - 2520

พ.ศ.2520 - 2522

พ.ศ.2522 - 2523

พ.ศ.2523 - 2527

พ.ศ.2527 - 2533

พ.ศ.2540 - 2541

พ.ศ.2541 - 2546

พ.ศ.2546 - 2548

พ.ศ.2548 - 2552

พ.ศ.2552 - 2555

พ.ศ.2555 - 2558

พ.ศ.2558 - 2559