" เราฝึกคนให้พร้อมเป็นผู้นำในทุกโอกาส "

" WE TRAIN THE MAN TO BE THE GOOD LEADER IN ANYTIME. "

ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

 

 

 

   
   

พลตรี ศุภวัฒณ์   ธีรเนตร

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก

 

   
       

 

 

พันเอก มานพ  น่วมบัว

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก

 

 

     

พันเอก วิวัฒน์ หงส์บันดาลสุข

เสนาธิการโรงเรียนนายสิบทหารบก

     

พันเอก จะเด็จ เถื่อนทอง

รองเสนาธิการโรงเรียนนายสิบทหารบก