" เราฝึกคนให้พร้อมเป็นผู้นำในทุกโอกาส "

" WE TRAIN THE MAN TO BE THE GOOD LEADER IN ANYTIME. "

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

ปรัชญา

                           พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการฝึกศึกษาให้กับนักเรียนนายสิบทหารบก โดยมุ่งเน้น    ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและสนองตอบนโยบายทางการศึกษาของกองทัพบก

เพื่อผลิตนายทหารประทวนหลัก ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพและมีคุณสมบัติตามที่กองทัพบกต้องการ ตลอดจนเป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ    ศาสนา  

และพระมหากษัตริย์  โดยยึดหลักปรัชญา   ๕   ประการ  ของโรงเรียนนายสิบทหารบกว่าจงรักภักดี  มีความรู้ อยู่ในระเบียบวินัย  ใจคุณธรรม ลักษณะผู้นำเด่น ”

 

 

 

ปณิธา

                    โรงเรียนนายสิบทหารบก  มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย   ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกำลังหลัก

ที่สำคัญให้กับกองทัพ   มีคุณลักษณะของทหารที่ดี  มีระเบียบวินัย   มีความกล้าหาญ   อดทน   ซื่อสัตย์  มีคุณธรรม  จริยธรรม   มีความเป็นผู้นำที่ดี

 

 

 

วิสัยทัศน์

                       โรงเรียนนายสิบทหารบก  เป็นองค์กรที่มั่นคงในการผลิตนายทหารประทวนให้กับกองทัพบก    ได้อย่างมี  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โดยมุ่งเน้นมาตรฐานความรู้  คู่วินัย  อีกทั้งมีเกียรติ  ศักดิ์ศรี 

เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานในกองทัพ  บุคคลและหน่วยงานภายนอก 

 

 

 

พันธกิจ

                      ๑.ให้การฝึก – ศึกษาแก่นักเรียนนายสิบทหารบก  ตามหลักสูตรที่กองทัพบกกำหนด  เพื่อผลิตนายทหารชั้นประทวน   ให้กับเหล่าทหารของกองทัพบก

                      ๒. ปกครอง  บังคับบัญชา  เสริมสร้าง  และพัฒนานักเรียนนายสิบทหารบก  และบุคลากรทางการศึกษาในด้านคุณธรรม   จริยธรรม  และระเบียบวินัยทางทหาร

                      ๓. ส่งเสริม   และพัฒนาด้านวิชาการให้แก่  ครู  /  อาจารย์

                      ๔. ทำนุบำรุงศิลปะ   วัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม

                      ๕. พัฒนาสถาบันให้มีศักยภาพ  และคุณภาพสู่มาตรฐาน

 

 

 

วัตถุประสงค์

                      ๑. เพื่อผลิตนักเรียนนายสิบทหารบก   ให้มีความรู้เป็นผู้นำหน่วยทหารที่ดี  มีจริยธรรม  และมีความรู้ทางทหารที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่บรรจุ  ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล

                      ๒. ให้กำลังพลมีส่วนร่วมในการบริหาร   และพัฒนาหลักสูตร

                      ๓. เพื่อให้หน่วยมีส่วนร่วมในการบริการแก่สังคม

                      ๔. เพื่อให้หน่วยมีกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

                      ๕. ให้นักเรียนนายสิบทหารบก  มีความรู้ทางวิชาการ  เพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

 

 

 

นโยบายคุณภาพ

                      ๑. ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด 

                      ๒. ให้ความสำคัญกับกำลังพลภายในและภายนอกหน่วยงานทุกระดับ

                      ๓. ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง

                      ๔. ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงาน

                      ๕. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ